طی حکمی از سوی دکتر آیتی سرپرست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، آقای دکتر محمدرضا کلاهی به عنوان مدیر گروه پژوهشی جامعه شناسی فرهنگی در پژوهشکده منصوب گردید و از خدمات آقای غلامرضا مقدم مدیر پیشین گروه تقدیر به عمل آمد.