مقالات ارسالی به دفتر فصلنامه در جلسه ی مورخ (1392/3/26) توسط اعضای هیأت تحریریه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن به شرح ذیل می باشد: 

 

مقالات

 

توضیحات

 

وضعیت حریم میدان‌های شهری، میدان نقش جهان، ایران

مقاله فوق پس از بررسی اعضا در هیأت تحریریه و مورد تأیید اولیه قرار گرفته است و پس از انجام اقدامات لازم توسط نویسندگان برای داوری ارسال خواهد شد.

جایگاه مقبره و مسجد (نمازخانه) در مدارس ایلخانی تا پایان دوره¬ی صفوی

مقاله فوق پس از بررسی اعضا در هیأت تحریریه و مورد تأیید اولیه قرار گرفته است و پس از انجام اقدامات لازم توسط نویسندگان برای داوری ارسال خواهد شد.

بررسی اثر پاسخ دهندگی محیطی بازار سنتی بر ماندگاری بازار در ذهن و خاطره شهروندان

مقاله فوق پس از بررسی اعضا در هیأت تحریریه و مورد تأیید اولیه قرار گرفته است و پس از انجام اقدامات لازم توسط نویسندگان برای داوری ارسال خواهد شد.

جنبش نوشهرسازی با تأکید بر قابلیت پیاده روی نمونه موردی: خیابان سپه

مقاله فوق پس از بررسی اعضا در هیأت تحریریه و مورد تأیید اولیه قرار گرفته است و پس از انجام اقدامات لازم توسط نویسندگان برای داوری ارسال خواهد شد.

شهرسازی مدرن در ایران: هجوم مدرنیسم در تضاد با سبک زندگی ایرانی- اسلامی (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر گرگان)

مقاله فوق پس از بررسی اعضا در هیأت تحریریه و مورد تأیید اولیه قرار گرفته است و پس از انجام اقدامات لازم توسط نویسندگان برای داوری ارسال خواهد شد.

چشم انداز بافت تاریخی شهر یزد در راستای توسعه پایدار

مقاله فاقد نوآوری و مطالب جدید است، در شرایط فعلی قابل بررسی نیست.

(غیر قابل بررسی)

تأثیر اصول فقهی عدل بر طراحی معماری با تأکید بر حقوق شهروندی در واحد همسایگی

مقاله فوق پس از بررسی اعضا در هیأت تحریریه و مورد تأیید اولیه قرار گرفته است و پس از انجام اقدامات لازم توسط نویسندگان برای داوری ارسال خواهد شد.

تأثیر تناسبات حیاط مرکزی بر میزان سایه دریافتی بر کف و جداره‌های مسکن سنتی شهر دزفول

مقاله فوق سنخیتی با ماهیت فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی ندارد.

(غیر قابل بررسی)

جستاری در باب علل شکل گیری الگوهای مختلف آسیابهای آبی در شهرهای کویری

مقاله در شرایط فعلی قابل بررسی نمی‌باشد لطفاً از لحاظ ساختار پژوهشی بازنگری، مجدد ارسال گردد.

(غیر قابل بررسی)

امکان سنجی همگام سازی شهر اسلامی با چهارچوبهای شهر الکترونیک در فضای ایرانی اسلامی

مقاله فاقد نوآوری و مطالب جدید است، در شرایط فعلی قابل بررسی نیست.

(غیر قابل بررسی)

تحلیلی بر نقش حیاط مساجد در شهرهای اسلامی به عنوان فضای شهری – نمونه موردی: صحن انقلاب اسلامی، حرم حضرت معصومه (س) قم

مقاله فوق پس از بررسی اعضا در هیأت تحریریه و مورد تأیید اولیه قرار گرفته است و پس از انجام اقدامات لازم توسط نویسندگان برای داوری ارسال خواهد شد.

کاربرد الگوریتم ژنتیک در معماری

مقاله فوق سنخیتی با ماهیت فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی ندارد.

(غیر قابل بررسی)

پیشنهادی برای بازسازی دیوارو  دروازه‌ قاجاری شهر ساری با استناد به مدارک موجود

مقاله فوق در شرایط فعلی قابل بررسی نمی‌باشد لطفاً از لحاظ ساختار پژوهشی بازنگری، مجدد ارسال گردد.

(غیر قابل بررسی)

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در بازاریابی مکان در صنعت گردشگری

مقاله فوق سنخیتی با ماهیت فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی ندارد.

(غیر قابل بررسی)

سنجش سطح کیفیت زندگی در بافت‌های تاریخی- فرهنگی کلانشهرهای ایران (مطالعه موردی: بافت تاریخی کلانشهر تبریز)

مقاله فوق سنخیتی با ماهیت فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی ندارد.

(غیر قابل بررسی)

ارائه الگوی نورپردازی فضاهای شهری با تأکید بر بافت‌های ارزشمند تاریخی و مذهبی

مقاله فوق سنخیتی با ماهیت فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی ندارد.

(غیر قابل بررسی)

مناره در شهرهای اسلامی و نقش آن در نشانه‌شناسی شهری

مقاله فوق در شرایط فعلی قابل بررسی نمی‌باشد لطفاً از لحاظ ساختار پژوهشی بازنگری، مجدد ارسال گردد.

(غیر قابل بررسی)

زیباشناختی هنری مبتنی بر تجلی صفات اسماء الهی در قرآن با تأکید برتبلیغ دینی در شهر اسلامی

مقاله فوق سنخیتی با ماهیت فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی ندارد.

(غیر قابل بررسی)

خشت و تکنولوژی روز، و روند تحولات سبک ساختمان سازی در سده اخیر ایران

مقاله فوق سنخیتی با ماهیت فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی ندارد.

(غیر قابل بررسی)

بازخوانی شهر خوی در دوره صفوی با استناد بر مینیاتور مطراقچی از دیدگاه سیاحان

مقاله فوق در شرایط فعلی قابل بررسی نمی‌باشد لطفاً از لحاظ ساختار پژوهشی بازنگری، مجدد ارسال گردد.

(غیر قابل بررسی)

مطالعه تطبیقی معماری کاروانسراهای برون شهری و شهری ناحیه اصفهان در دوره صفویه

مقاله فوق پس از بررسی اعضا در هیأت تحریریه و مورد تأیید اولیه قرار گرفته است و پس از انجام اقدامات لازم توسط نویسندگان برای داوری ارسال خواهد شد.

بررسی کیفیت فضای شهری در تقابل رویکرد ایرانی – اسلامی و نظرات اندیشمندان غربی

مقاله فوق پس از بررسی اعضا در هیأت تحریریه و مورد تأیید اولیه قرار گرفته است و پس از انجام اقدامات لازم توسط نویسندگان برای داوری ارسال خواهد شد.

سنجش و اولویت‌بندی معیارهای مؤثر بر حس مکان در فضاهای عمومی

مقاله فوق پس از بررسی اعضا در هیأت تحریریه و مورد تأیید اولیه قرار گرفته است و پس از انجام اقدامات لازم توسط نویسندگان برای داوری ارسال خواهد شد.

تحلیل عدم بکارگیری منطقی مولفه های دفاع غیرعامل در فروپاشی شهر دهدشت در دوران صفویه و قاجار

مقاله فوق پس از بررسی اعضا در هیأت تحریریه و مورد تأیید اولیه قرار گرفته است و پس از انجام اقدامات لازم توسط نویسندگان برای داوری ارسال خواهد شد.

{jcomments on}