به موجب حکمی از سوی رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، دکتر سلیمان پاک سرشت به عنوان عضو شورای علمی این پژوهشکده منصوب شد.


شورای علمی، نهاد سیاستگذار و ناظر بر عملکرد پژوهشکده است و مرکب از رئیس، معاون، مدیران گروه‌های پژوهشی و پنج نفر از اساتید دانشگاهی و صاحبنظران فرهنگی خارج از جهاد دانشگاهی است.


دکتر سلیمان پاک سرشت متولد 1351 در پیرانشهر و دارای مدرک دکترای جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس است. همچنین عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا و دارای کتب و مقالات پژوهشی متعدد است و انجام طرح‌های پژوهشی متعددی را نیز در کارنامه خود دارد.


سلیمان پاک سرشت از بنیانگذاران مرکز افکارسنجی دانشجویان بوده و مدیریت پژوهش های کاربردی دفتر هیأت دولت را به عهده دارد.

150