به موجب  حکمی از سوی رییس پژوهشکده ، مسئولیت مرکز خدمات تخصصی ارزیابی تاثیرات فرهنگی اجتماعی به آقای حسین نوری نیا از پژوهشگران  مجرب پژوهشکده سپرده شد .

 

پژوهشکده فرهنگ ، هنر و معماری ، تنها پژوهشکده ی جهاد دانشگاهی است که مرکز مستقلی را به موضوع طرح های پیوست ِ فرهنگی که مورد توجه ویژه ی مقام رهبری و دولت است اختصاص داده است.

تاکنون طرح های پژوهشی متعددی پیرامون ارزیابی تاثیرات فرهنگی و اجتماعی در پژوهشکده  اجرا گردیده است .