مرکز تخصصی "ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی" برگزار می کند:

دوره آموزشی پیشرفته "ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی" در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

246