روز یکشنبه 30 مهرماه، در جلسه ای با حضور آقایان دکتر مهرشاد رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند، سبزه کار رئیس بنیاد حامیان دانشگاه، اکبری مدیر فناوری، گورکانی مدیر امور اداری و نیز دکتر حمید آیتی رئیس پژوهشکده، دکتر حمیدرضا بابایی معاون پژوهشی- آموزشی پژوهشکده، محورهای همکاری های مشترک آینده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

248