پژوهشکده فرهنگ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار می کند:

آموزش روش تحقیق در طراحی صنعتی

مدرس: دکتر ابراهیم باقری

...

249