6 Dr.Feyzi


دکتر ایرج فیضی


سرپرست کنونی پژوهشکده از مهر ماه 1397

 

رزومه

5 Ayati


دکتر حمید آیتی


دوره مسئولیت پژوهشکده :

 

از سال 1392 تا مهر 1397

4 Khabari


دکتر محمد علی خبری


دوره مسئولیت پژوهشکده :

 

از سال 1390 تا آذر 1392

 

 

3 Kalantari


دکتر حسین کلانتری


دوره مسئولیت پژوهشکده :

از سال 1387 تا 1390

Ahmadi


دکتر عبدالحمید احمدی


دوره مسئولیت پژوهشکده :

از سال 1385 تا 1387

1 Ayati


دکتر حمید آیتی


دوره مسئولیت پژوهشکده :

از سال 1383 ( بدو تاسیس) تا 1385