درباره فصلنامه

اطلاعات تکمیلی  را در وب سایت اصلی فصلنامه مطالعات شهر ایرانی-اسلامی به آدرس http://iic.icas.ir ببینید.      


 • نام نشریه (فارسی/ انگلیسی):

 فصلنامه مطالعات شهر ایرانی- اسلامی

 Journal of Studies on Iranian-Islamic City


 • صاحب امتیاز:

 پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی


 • مدیر مسؤول:

 دکتر ایرج فیضی


 • سردبیر:

دکتر احمد پوراحمد


 • سابقه انتشار (به سال):

 1389


 • رتبه نشریه:

 علمی – پژوهشی


 • تاریخ انقضای اعتبار دریافتی:


 • موضوع نشریه:

 معماری و شهرسازی


 • وضعیت انتشار مجازی:

 متن کامل - چکیده مقالات - عناوین مقالات


 • شیوه انتشار:

 چاپ


 • شمارگان:

 1000 نسخه


اخبار اداره نشریات علمی :