جامعه شناسی فرهنگی مدیریت فرهنگی
1 3

دکتر محمدرضا کلاهی

(مدیر گروه)(رزومه)

غلامرضا مقدم

(رزومه)

فخری جمشیدی

(رزومه)

 12     12 Ayati

 علی حاتمی

(مدیرگروه)(رزومه)

 رضا عسکری مقدم

(رزومه)

 رضا رستمی خزایی

(رزومه)

سید احمد قاسمی

(رزومه)

دکتر حمید آیتی

(رزومه)

معماری و منظر شهری پژوهش هنر
  3 Kalantari  Babaei1

مسعود دادگر

(مدیر گروه)(رزومه)

محسن موسیوند

(رزومه)

دکترحسین کلانتری

(رزومه)

دکترحمیدرضا بابایی

(رزومه)

دکترمحمد کمیلی

(رزومه)

3   2 1  3

 دکترمحمدعلی خبری

(مدیرگروه)(رزومه)

 حسین نوری نیا

(رزومه)

افشین داورپناه

(رزومه)

علی آیینه ساز

(رزومه)