مقدمه

مرکز ارزیابی تاثیرات فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی، یک مرکز با رویکرد پردازش و تحلیل سیستماتیک است که در نظر دارد با استفاده از تکنیک های محیطی به شناسایی و ارزیابی تاثیرات فرهنگی و اجتماعی در راستای توسعه پایدار و هدفمند محیط های انسانی و جوامع آنها گام بردارد. چنانچه تاثیرات فرهنگی و اجتماعی، معنی دار و متفاوت باشند، مرکز می تواند در بررسی این فرایند مداخله نماید.

تاریخچه

راه اندازی مرکز ارزیابی تاثیرات فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی، از سال 1390 تحقق یافته است. با انجام ارزیابی تاثیرات فرهنگی و اجتماعی پروژه های شهرداری تهران، اولین مورد پژوهشی در این زمینه رقم خورد که در نهایت انجام این پروژه ها با موفقیت به پایان رسید. از آن زمان به بعد مرکز ارزیابی تاثیرات فرهنگی و اجتماعی به سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات برای انجام پژوهش های کاربردی مرتبط، معرفی و آمادگی خود را برای انجام پروژه های پیوست فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی اعلام کرد.

 

درباره مرکز

ساختار یا چارت سازمانی مرکز

ساختار یا چارت سازمانی مرکز

 

فعالیت های مرکز


•    مشارکت در کلیه ی طرح های فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی؛
•    شناسایی افراد موثر و علاقمند؛
•    فراهم آوری امکانات و تسهیلات لازم جهت انجام پروژه ها؛
•    فراهم آوری داده های بیس جهت انجام پژوهش ها و ارزیابی های فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی؛
•    تعیین زمینه های فرهنگی و برآورد ارزش های فرهنگی جامعه؛
•    تشخیص و توصیف فعالیت های تاثیرمحور؛
•    پیش بینی تاثیرات؛
•    ترویج مهارت ها و توانایی های لازم برای پژوهشگران؛
•    انجام خدمات مشاوره ای؛

مراحل انجام ارزیابی تاثیرات


1. چشم انداز و دورنمای طرح
2. بررسی وضعیت داده های خام و اولیه و تحلیل آنها
3. پیش بینی تاثیرات
4. شناسایی
5. انجام ارزیابی
6.انجام نظارت نهایی و ارایه گزارش

اساسنامه مرکز


اساسنامه‌ مركز خدمات‌ تخصصي‌ ارزیابی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی
وابسته‌ به‌ جهاددانشگاهي‌
پژوهشكده‌ فرهنگ، هنر و معماری
 كليات* براي‌ تحقق‌ اهداف‌ و سياست‌هاي‌ جهاددانشگاهي‌ و به‌ منظور بهره‌وري‌ بيشتر از امكانات‌ و دستاوردهاي‌ پژوهشي‌ و كاربردي‌ نمودن‌ اين‌ فعاليت‌ها، ”مركز خدمات ‌تخصصي‌ وابسته‌ به‌ جهاددانشگاهي‌ /پژوهشكده‌ فرهنگ، هنر و معماری “ در چهارچوب ضوابط و مقررات‌ كشور و آیين‌نامه‌ نحوه‌ تشكيل ‌مراكز خدمات‌ تخصصي‌ جهاددانشگاهي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ ریيس‌ جهاددانشگاهي‌ مي‌رسد; زير نظر معاونت پژوهشي‌ و ریيس‌ پژوهشكده‌ تأسيس‌ و به‌ ارائه‌ فعاليت‌هاي‌ تحقيقاتي ‌و خدماتي‌ در زمينه‌ فرهنگی و اجتماعی مي‌پردازد.

ماده‌ 1 : اهداف‌ و موضوع‌ فعاليت‌هاي‌ مركز

الف‌ : اهداف‌
1ـ تلاش برای ارتقای جایگاه ارزیابی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی در کشور؛
2ـ ایجاد زمینه‌های ارتقای جایگاه جهاد دانشگاهی در حوزه ارزیابی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی؛
3ـ تلاش برای ارتقای توان علمی و روش‌شناختی اعضای هیأت علمی جهاد در حوزه ارزیابی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی؛
4ـ تلاش برای کاستن تأثیرات منفی فرهنگی و اجتماعی طرح‌های مصوب و اجرایی در کشور؛
ب‌ : موضوع‌
1ـ انجام طرح‌های مطالعاتی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی سیاست‌ها، برنامه‌ها، اقدامات فرهنگی و اجتماعی و فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای؛
2ـ انتشار کتاب برای تقویت حوزه علمی ارزیابی‌های تأثیرات فرهنگی و اجتماعی؛
3ـ برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی؛
4- برگزاری همایش‌های مرتبط با موضوع با جلب همکاری دیگر سازمان‌ها؛
5ـ ارائه مشاوره به مراکز متقاضی برای ارزیابی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی؛
6- آشنا کردن سازمان‌ها و نهادهای اجرایی و صنعتی با حوزه ارزیابی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی؛
7- انتشار نشریه مرتبط با موضوع پس از طی مراحل قانونی؛
8- انجام نظرسنجی های موردی در خصوص موضوعات فرهنگی و اجتماعی
*اصلاح شده در جلسه 87 مورخ 15/10/83 هيأت امناي جهاددانشگاهي
تبصره : اهداف و موضوع مركز پس از تصويب رئيس جهاددانشگاهي معتبر خواهد بود.
ماده‌ 2 : محل‌ اصلي‌ مركز  محل‌ اصلي‌ مركز در شهر تهران به‌ نشاني‌ خیابان انقلاب، بین چهارراه ولیعصر (عج) و خیابان فلسطین، نبش خیابان برادران مظفر جنوبی، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری است و‌ در صورت‌ نياز به‌ پيشنهاد رئيس‌ پژوهشكده‌ و پس‌ از تأييد معاونت‌ پژوهش‌ و فناوري‌ مي‌تواند در نقاط ديگر استان‌ و يا استانهاي‌ مجاور، كه‌ فاقد جهاددانشگاهي‌ هستند، اقدام‌ به‌ ايجاد شعبه‌ يا نمايندگي‌ نمايد. 

ماده‌ 3 : مركز از نظر تشكيلاتي‌ و مقررات‌ مالي‌ و اداري‌ و استخدامي‌ تابع‌ مقررات‌ جهاددانشگاهي‌ خواهد بود. 

ماده‌ 4 : اركان‌ مركز اركان‌ مركز عبارتند از: 1ـ مجمع‌ عمومي‌  2ـ هيأت‌ مديره‌  3ـ مدير مركز 4ـ بازرس‌  

ماده‌ 5 : مجمع‌ عمومي‌
رئيس‌ ‌ پژوهشكده‌ به‌ عنوان‌ جانشين‌ مجمع‌ عمومي‌ به‌ ايفاي‌ وظايف ‌مي‌پردازد. 

ماده‌ 6 : وظايف‌ و اختيارات‌ مجمع‌ عمومي‌ 1ـ انتخاب و عزل و قبول استعفاي هيأت مديره پس از تأييد معاونت پژوهش و فناوري  2ـ اتخاذ تصميم درباره برنامه و بودجه و سياست‌هاي كلي مركز به پيشنهاد هيأت مديره در چارچوب اهداف و موضوع فعاليت مركز  3ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تراز نامه و حساب سود و زيان سال مالي و ساير صورت‌هاي مالي ارائه شده از سوي هيأت مديره* 4ـ اتخاذ تصميم‌ درمورد هر نوع‌ اندوخته‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌  5ـ تعيين‌ حقوق‌ و مزايا و پاداش‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ طبق‌ مقررات‌ جهاددانشگاهي‌  *اصلاح شده در جلسه 87 مورخ 15/10/83 هيأت امناي جهاددانشگاهي
6ـ اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ در مورد سرمايه‌گذاري‌ و مشاركت‌ درساير مراكز و شركت‌ها مطابق‌ آئين‌نامه‌ مالي‌ و معاملاتي‌ جهاددانشگاهي‌  7 ـ تأييد كليه آیين‌نامه‌هاي مركز اعم از مالي، اداري، تشكيلاتي و غيره در چارچوب مقررات جهاددانشگاهي كه توسط هيأت مديره تصويب مي‌شود.
8ـ نظارت‌ عاليه‌ بر انطباق فعاليت‌هاي‌ مركز با مفاد اساسنامه‌ مركز و مقررات‌جاري‌ جهاددانشگاهي‌، توسط بازرس‌ مركز
9ـ تهيه نمودار تشكيلاتي مركز و ارائه آن به ریيس جهاددانشگاهي برای تصويب هيأت امنا 

ماده‌ 7 : هيأت‌ مديره‌  هيأت‌ مديره‌ مركز داراي‌ 5 نفر عضو به‌ شرح‌ زير است.
1ـ معاون‌ پژوهشي‌ پژوهشكده‌ به عنوان‌ ریيس‌ هيأت‌ مديره‌  2ـ معاون‌ پشتيباني‌ پژوهشكده‌ 3ـ مدير مركز 4ـ دو نفر متخصص‌ و كارشناس به انتخاب مجمع عمومي و تأييد معاون پژوهش و فناوري تبصره‌ 1 : حسابدار مركز يا عامل‌ ذيحساب‌ پژوهشكده‌ به‌ پيشنهاد معاون‌ پشتيباني‌‌ پژوهشكده ذيربط‌ مي‌تواند در جلسات‌ ‌ بدون‌ حق‌ رأي‌ شركت ‌نمايد. تبصره‌ 2: جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ با حضور رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ رسميت‌ مي‌يابد. تبصره‌ 3: احكام‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ توسط رئيس‌ پژوهشكده‌‌ صادر خواهد شد. تبصره 4:‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ براي‌ مدت‌ دو سال‌ منصوب‌ مي‌شوند، مگر اينكه در موقع انتصاب مدت كمتري تعيين شود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده‌ 8 : وظايف‌ هيأت‌ مديره‌  1ـ تهيه و تصويب آیين‌نامه‌هاي داخلي مورد نياز مركز و پيشنهاد آن به معاونت پژوهش و فناوري براي تأييد نهايي در چارچوب مقررات جهاددانشگاهي
2ـ تصويب گزارشات مقطعي بودجه و ترازنامه برای ارائه به مجمع عمومي براي تأييد نهايي 3 ـ پيشنهاد هرگونه‌ سرمايه‌گذاري‌ و مشاركت‌ با اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌، اخذ وام‌ و افزايش‌ سرمايه‌ جهت‌ درآمدزائي‌ و بهره‌وري‌ بيشتر به‌ مجمع‌ عمومي‌ مطابق‌ با آیين‌نامه‌هاي‌ جهاددانشگاهي‌ 4ـ انتخاب‌ مدير مركز و معرفي به‌ رئيس‌ پژوهشكده‌ براي‌ تأييد و صدور حكم‌ پس‌ از تأييد معاون‌ پژوهش‌ و فناوري‌
5 ـ تنظيم‌ برنامه‌ و بودجه‌ ساليانه‌ در چارچوب‌ مقررات‌ جهاددانشگاهي‌  6ـ تعيين‌ ميزان حقوق، مزايا و پاداش اعضاي مركز بر اساس مقررات جهاددانشگاهي
7ـ تصميم‌گيري درخصوص عقد و نحوه اجراي قراردادهاي مركز
8ـ نظارت بر عملكرد مدير مركز
9ـ بررسي‌ و تأييد برنامه‌ توسعه‌ مركز از نظر نيروي‌ انساني‌، فضا و تجهيزات‌ و پيشنهاد آن‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ برای تصويب‌ 10ـ بررسي و تصويب برنامه‌هاي مركز برای اجرایی کردن نتايج تحقيقات انجام شده
11ـ بررسي‌ و تأييد كليه‌ گزارش‌های مركز كه توسط مدير مركز ‌ ارائه‌ گرديده است 12ـ تصويب نرخ تعرفه خدمات قابل ارائه
 ماده‌ 9 : وظايف‌ ریيس‌ هيأت‌ مديره‌  1ـ تعيين‌ دستور جلسات‌، اداره‌ جلسات‌ و ابلاغ‌ مصوبات‌ هيأت‌ مديره‌  2ـ ریيس هيأت مديره به عنوان رابط هيأت مديره مركز با جانشين مجمع عمومي عمل مي‌كند
ماده‌ 10 : وظايف‌ و اختيارات‌ مدير مركز 1ـ انجام‌ كليه‌ امور اجرايي‌ مركز  2ـ اجراي‌ مصوبات‌ هيأت‌ مديره‌  3ـ پيگيري‌ عقد قراردادها و توافقنامه‌ها در چارچوب‌ مصوبات‌ هيأت‌ مديره‌ 4ـ پيشنهاد برنامه‌ ‌ سالانه و بودجه و ... و ارائه آن به رئيس هيأت‌ مديره‌ برای بررسي‌ در هيأت مديره  5ـ در اختيار قراردادن اطلاعات خواسته شده از سوي بازرس وارائه گزارش‌های ادواري مورد نياز ( هر دو ماه يكبار )
6ـ انجام‌ مكاتبات‌ مركز در چارچوب‌ آیين‌نامه‌ مكاتبات‌ جهاددانشگاهي‌ و در حدي كه از طريق هيأت‌ مديره به وي  تفويض‌ شده‌ است‌.
ماده‌ 11 : مقررات‌ مالي‌ مركز  1ـ كليه‌ حساب‌هاي‌ مركز در دفاتر جداگانه‌ و يا طي‌ سرفصل‌ مشخص‌ در دفاتر حسابداري‌جهاددانشگاهي‌ واحد/پژوهشكده‌ ثبت‌ مي‌شود. 2ـ كليه‌ دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مركز انحصاراً از طريق‌ حساب‌ يا حسابهاي‌ بانكي‌ مركز صورت‌ مي‌پذيرد و توسط ریيس پژوهشكده و عامل ذيحساب در چارچوب مقررات جهاددانشگاهي افتتاح مي‌گردد. 3ـ كليه‌ هزينه‌ها (شامل‌ حقوق‌ و دستمزد و...) از اين حساب‌ پرداخت‌ مي‌شود. 4ـ كليه‌ امور مالي‌ مركز مشمول‌ آیين‌نامه‌ مالي‌ و معاملاتي‌ جهاددانشگاهي‌ است. 5ـ ترازنامه‌، حساب‌ سود و زيان‌ و صورت‌ دارائي‌ و بدهي‌ مركز در پايان‌ سال‌ مالي‌ پس‌ از بررسي‌ و تأييد هيأت‌ مديره‌ برای تأييد نهايي به‌ مجمع‌ عمومي‌ ارائه‌ خواهد شد. * 6ـ كليه‌ اسناد تعهدآور مالي‌، چك‌ها با دو امضاي‌ ” عامل ذيحساب “ و ” جانشين مجمع عمومي “ معتبر است. 7ـ انعقاد قراردادها با امضاي‌ ریيس پژوهشكده معتبر است.
 ماده‌ 12 : سال‌ مالي‌ مركز  سال‌ مالي‌ از اول‌ فروردين‌ هر سال، تا پايان اسفندماه همان سال است، به استثناي سال اول كه از تاريخ شروع بكار مركز تا پايان اسنفدماه همان سال است. 

ماده‌ 13 : منابع‌ مالي‌ مركز  1ـ استفاده‌ از امكانات‌ و كمك‌هاي‌ غيرنقدي‌ و نقدي‌ جهاددانشگاهي‌  2ـ درآمد حاصل‌ از ارائه‌ خدمات‌ تخصصي‌ 
3ـ استفاده‌ از تسهيلات‌ بانكي‌ و مؤسسات‌ اعتباري‌  4ـ بهره‌مندي‌ از هدايا و كمك‌هاي‌ مردمي  تبصره‌ : ارائه‌ گزارش‌ دريافت‌ هدايا و كمك‌هاي‌ مردمي‌ به‌ هيأت امنا‌  ضروري‌ است‌. 

ماده‌ 14 : بـازرس*‌  بازرس‌ يا بازرسين‌ توسط معاون‌ پشتيباني‌ پژوهشكده‌ پيشنهاد‌ و توسط رئيس پژوهشكده انتخاب و‌ منصوب‌ مي‌گردد.
*اصلاح شده در جلسه 87 مورخ 15/10/83 هيأت امناي جهاددانشگاهي

ماده‌ 15 : وظايف‌ بـازرس‌  1ـ بررسي‌ گزارش‌ سالانه‌ و رسيدگي‌ به‌ ترازنامه‌، حساب‌ سودوزيان‌ مركز، تهيه‌ گزارش‌براي‌ مجمع‌ عمومي‌. 2ـ بازرس‌ با اطلاع‌ مدير مركز حق‌ مراجعه‌ به‌ كليه‌ دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارك‌ مركز را خواهد داشت‌. 3ـ بازرس‌ حق‌ مداخله‌ در امور جاري‌ مركز را نداشته‌ و اقدام‌ وي‌ در اجراي‌ وظايف‌ محوله ‌نبايد مانع‌ فعاليت‌هاي‌ مركز گردد.
ماده‌ 16 : صاحب‌ دانش‌ فني‌  در صورتي‌ كه‌ فعاليت‌هاي‌ تخصصي‌ مركز منجر به‌ دستيابي‌ دانش‌ فني‌ گرديد،  صاحب‌ امتياز منافع‌ و عوايد حاصل‌ از دانش فني جهاددانشگاهي است. تبصره‌ :  در صورت اختراع‌ و ابتكار، اختراع به‌ نام‌ مخترع‌ ثبت‌ و عوايد آن‌ متعلق‌ به‌ جهاددانشگاهي‌ است.

ماده‌ 17 : ادامه‌ فعاليت‌ مركز پيشنهاد انحلال‌ مركز، تسويه‌‌ آن‌ و يا تغيير موضوع‌ فعاليت‌ مركز انحصاراً در اختيار مجمع‌ عمومي‌ و تأييد معاونت‌ پژوهش‌ و فناوري‌ جهاددانشگاهي‌ است.
ماده‌ 18 : هيچ يك از واحدها و پژوهشكده‌ها حق واگذاري مراكز خدمات تخصصي جهاددانشگاهي به بخش خصوصي و يا افراد حقوقي و حقيقي را ندارند. ماده‌ 19 *: اين‌ اساسنامه‌ براساس اساسنامه مصوب هفتاد و سومين جلسه مورخ 27/6/81 هيأت امنا و اصلاحات بعدي آن در 19 ماده و 7 تبصره براي مركز خدمات تخصصی ارزیابی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری تدوين و پس از امضای ریيس جهاددانشگاهي در ذيل آن، از تاريخ براي اين مركز لازم‌الاجرا است .
 *اصلاح شده در جلسه 87 مورخ 15/10/83 هيأت امناي جهاددانشگاهي

 

پروژه ها

پروژه های پژوهشی

 

پروژه های نظرسنجی و افکارسنجی

 - سنجش ميزان رضايت‌مندي مشترکین از نحوه ارایه خدمات شرکت گاز استان زنجان در  سال 1393
- طرح افکارسنجی از مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در سال 1393
- گزارش تفصیلی عملکرد مرکز خدمات اجتماعی پایانه جنوب در سال 1393

 

کتاب

 

 

مقالات

 

 -    هويت جوانان ايراني؛ تفاوت نگرش‌ها، ارزش‌ها و هنجارها (با تاكيد بر خرده‌فرهنگ‌ها)/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی/ کامبیز ملایی/ 1394
-    گسترش بافت ناموزون شهری و افزایش وقوع جرم (مطالعه موردی شهر تهران)/ کامبیز ملایی، دکتر حمیدرضا بابایی/ اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران/ 1394
-    بررسي تاثير قاچاق كالاهای سلامت¬محور بر بهداشت روان شهروندان تهران (مطالعه موردی: منطقه 11)/ سردار احمدعلی گودرزی، کامبیز ملایی/ همايش ملی پيشگيري از قاچاق کالاي سلامت محور/ 1395
-    عوامل کالبدی (عینی-ذهنی) موثر بر توسعه گردشگری مذهبی در شهر ایرانی– اسلامی (مطالعه موردی شهر شیراز)/ دکتر حمید آیتی، فائزه خداکرمی، کامبیز ملایی، آتوسا آفاق¬پور/ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی/1395

سمینارها و کنگره ها

 

کارگاه های آموزشی


-    کارگاه آموزشی روش تحقیق پیشرفته در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی/ مدرس: دکتر سلیمان پاکسرشت/ 1394
-    کارگاه آموزشی مقاله نویسی در حوزه ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی/ مدرس: دکتر مهاجری
-    کارگاه آموزشی مقدماتی ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی: ویژه پژوهشگران حوزه اتاف/ مدرس: دکتر سلیمان پاکسرشت/ 1395
-    کارگاه آموزشی مقدماتی ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی: ویژه جهادگران جهاددانشگاهی/ مدرس: دکتر سلیمان پاکسرشت/ 1395

درباره ما

Molaei1


کامبیز ملایی


شماره تلفن:  66907919 021 - داخلی 421

 رزومه

تماس با ما

 

وب سایت:  www.ICAS.ir


ایمیل: ">


شماره فاکس: 66970903  021


شماره تلفن: 66907919  021


سامانه پیام کوتاه: 30006703110110