مرکز خدمات تخصصي طراحي صنعتي

اين مركز تلاش مي نمايد علاوه بر ارائة خدمات تخصصي طراحي صنعتي (مشاوره- طراحي – نظارت و اجرا) ، در زمينه هاي طراحي محصول، طراحي خدمات ، طراحي وسايل حمل و نقل و طراحي محيطي و ... زمينه و بستري را فراهم آورد تا متوليان و حوزه هاي اصلي مرتبط با اين رشته مانند صنايع، تجارت و بازرگاني و آموزش عالي، همگرايي و هم افزايي لازم براي معرفي و ترويج و توسعه هر چه بيشتر اين ابزار موثر را داشته باشند و از آن در جهت رشد اقتصادي و عدم وابستگي كامل به بيگانگان استفاده نمايند.

اهداف

• معرفي ، ترويج و تثبيت جايگاه اين رشته در سه حوزة فرهنگ، صنعت ، اقتصاد و تدوين راهبردهاي ضروري
• تعامل مثبت با گروه ها، متخصصان و مراكز مرتبط به منظور هم افزايي ظرفيت هاي موجود
• مددرساني به تحقق جامعه طراحان صنعتي و شكل گيري روح جمعي در ميان آنان (ترويج كارگروهي)
• توليد انديشة بومي در عرصه طراحي صنعتي

توانمندي هاي تخصصي

• ارائة خدمات تخصصي مشاوره، طراحي، نظارت و توليد محصول ( ارزيابي اقتصادي- بازارسنجي- طراحي و ارائه با توليد و...)
• تعريف و اجراي طرح هاي پژوهشي و طراحي محصول( خدمات مبلمان شهري – حمل و نقل – صنايع دفاعي- لوازم خانگي- طراحي داخلي و ...)
• شناسايي و اجراي پروژه هاي پژوهشي و آموزشي مرتبط
• توليد محتوي آموزشي (جبران فقر منابع آموزشي فارسي)
• نيازسنجي، طراحي و برگزاري همايش، نشست، نمايشگاه و مسابقه هاي تخصصي ( ملي – بين المللي)
• برگزاري نشست هاي نقد و بررسي آثار و توليدهاي مرتبط
• توليد برنامه هاي تلويزيوني ـ آموزشي ـ اطلاع رساني و ترويجي
• ثبت تاريخي آثار طراحي صنعتي در ايران