مرکز آموزش تخصصی با اتکا به توانائی های تخصصی خود در حوزه فرهنگ،هنر و معماری و سابقه در برگزاری دوره های مختلف آموزشی، تلاش می نماید با برگزاری دوره های آموزش تخصصی،جامعه ارزشی را در نیل به اهداف خود یاری نماید.در همین راستا دور های آموزش تخصصی را در گروه های آموزشی به شرح ذیل برنامه ریزی و اجرا می کند

گروه های آموزشی:

  •  گروه آموزشی فرهنگ و هنر
  •  گروه آموزش های ضمن خدمت کارکنان دولت

                                                                                                                            

گروه آموزش های ضمن خدمت کارکنان دولت:

با توجه به بخشنامه های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در خصوص معرفی مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی به عنوان مراکز مجاز برگزاری دور های آموزشی ضمن خدمت،این گروه آموزشی نسبت به ارائه خدمات آموزشی به کارکنان دولت از طریق ادارات و وزارتخانه ها و براساس بخشنامه های زیر اقدام می نماید.

  • بخشنامه های شماره 203222/1903 مورخ 3/11/81 و 85791/1903 مورخ 7/5/82 در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مهارت های هفت گانه (ICDL)
  • بخشنامه شماره 96358/1803 مورخ21/5/82 در خصوص آموزش دوره های عمومی کارکنان دولت(آموزش های فرهنگی،اجتماعی و آموزش توانایی های عمومی)
  • بخشنامه شماره 47861/1803 مورخ 24/3/85 در خصوص برگزاری دوره های آموزشی یازده رده شغلی(حسابدار،ذیحساب،بازرس،حسابرس،کارشناس و کاردان امور اداری،کارشناس و کاردان روابط عمومی،مسئول گزینش،کارشناس و کاردان حقوقی)
  • همچنین این گروه متواند ،با توجه به توانمندی های تخصصی خود اقدامات زیر را انجام دهد .
  • برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان دولت
  • نیازسنجی دوره های آموزش تخصصی کوتاه مدت به تناسب فعالیت سازمان ها
  • برنامه ریزی و تدوین دوره های متناسب با نیازهای مختلف سازمانی_تخصصی