امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
برنامه آموزشی دوره اسکیس و راندوی معماری
 ترم  عنوان درس ساعت  روزهای برگزاری  ساعات برگزاری  شهریه (تومان) 
 طراحی دست آزاد و پرسپکتیو  30 چهارشنبه  13-16  440/000
راندو  30     440/000
اسکیس پیشرفته  30 چهارشنبه   9:30-12:30 440/000
فرایند طراحی در معماری  40     500/000